Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Πρόγραμμα


no photo

Μαθαίνοντας από τους Χαρισματικούς Μαθητές για τους Χαρισματικούς Μαθητές

Η διερεύνηση των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και γενικά η μελέτη της δομής και της διαδικασίας σκέψης του ανθρώπινου νου, έχει αποτελέσει σπουδαία ερευνητική δραστηριότητα για ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς. Η γνωστική και μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών προσφέρει μία εν πολλοίς ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου μαθησιακής λειτουργικότητάς τους. Αναφέρεται στη γνώση και στην ενημερότητα ενός ατόμου για τις γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση, τη ρύθμιση και την αξιολόγηση της ίδιας της σκέψης του. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η μεταγνώση αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της αποδοτικής μάθησης, διότι επιτρέπει στα άτομα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τη γνωστική τους επίδοση. Ένας καλός στρατηγικός χρήστης πρέπει να συντονίζει και να αυτοματοποιεί στρατηγικές, να έχει μεταγνωστική επίγνωση σχετικά με συγκεκριμένες και γενικές στρατηγικές και την κατάλληλη εννοιολογική βάση, ώστε να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο γνωστικό έργο, που παρουσιάζεται.

Η σημασία των εμπειρικών δεδομένων ως προς τη γνωστική και μεταγνωστική ικανότητα των Χαρισματικών μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα δεδομένα των ερευνών αποτελούν τη βάση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων για την ομάδα αυτών των παιδιών. Ιδιαίτερης μάλιστα σημασίας είναι η μελέτη του αν οι μηχανισμοί που διακρίνουν την επίδοση των Χαρισματικών παιδιών είναι οι ίδιοι ή ποιοτικά διαφορετικοί από αυτούς των υπόλοιπων παιδιών.

Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η γνωστική και μεταγνωστική ικανότητα των Χαρισματικών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο εξετάζει τη συσχέτιση της νοημοσύνης με παραμέτρους γνωστικές και μεταγνωστικές. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την επίδραση της νοημοσύνης στη γνωστική και μεταγνωστική ικανότητα των Χαρισματικών μαθητών. Σημαντικά είναι, επίσης, τα ευρήματα ως προς τη σχέση των γνωστικών και μεταγνωστικών παραμέτρων μεταξύ τους. Τα ευρήματα εξετάζονται ως προς την εκπαίδευση των Χαρισματικών μαθητών.

Speaker
Φουστάνα Αγγελική

Παιδιά με Υψηλή Νοημοσύνη και Εξαιρετικές Ικανότητες

Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη αποτελούν ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 2% του παιδικού πληθυσμού. Μερικά από αυτά είναι χαρισματικά, άλλα ταλαντούχα, άλλα απλώς ευφυή. Πολλοί τα θαυμάζουν και καλοτυχίζουν τους γονείς τους, άλλοι πάλι εκφράζουν επιφυλάξεις και σχολιάζουν «μοναχικά, προβληματικά παιδιά, θα είναι αντιπαθητικά στους συνομηλίκους τους και αυτό θα τα κάνει δυστυχισμένα». Υπάρχουν ακόμη και μερικοί που εκτιμούν ότι η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας προνομιούχου ομάδας ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη. Το θέμα έχει πολλές διαστάσεις και γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν αναλογισθεί κανείς ότι σε ευφυή και χαρισματικά άτομα η ανθρωπότητα χρωστάει πολλά επιστημονικά και κοινωνικά επιτεύγματα.. Η ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών δύσκολα οριοθετείται. Υπάρχουν όμως ειδικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται τυπικά και μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον παιδίατρο να υποπτευθεί έγκαιρα τις εξαιρετικές ικανότητες από τη μικρή ηλικία.. Παρότι έχουν γίνει συστηματικές έρευνες που τονίζουν την αναγκαιότητα ειδικής εκπαίδευσης στα ευφυή και χαρισματικά παιδιά, σε πολύ λίγες χώρες εφαρμόζονται στην πράξη.

Speaker
Thomaidou Lauretta

Κοινωνικό-Συναισθηματικές Ανάγκες Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών

Όπως όλοι μας έτσι και τα χαρισματικά/ταλαντούχα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, και να μάθουν να διαχειρίζονται και να εκφράζουν το συναισθηματικό τους δυναμικό με τέτοιο τρόπο ώστε  η προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο να είναι αποδοτική. Ποιες είναι, λοιπόν, οι κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών, και ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την έκφραση τους; Πρέπει  όλοι, όσοι  συμμετέχουν ενεργά στην διαπαιδαγώγηση τους, κυρίως γονείς και εκπαιδευτικοί, να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να αντιληφθούν την κοινωνική και συναισθηματική τους πλευρά και να την καλύψουν αντίστοιχα. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ομάδα των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών δεν είναι ομοιογενής .Υπάρχουν  χαρισματικά / ταλαντούχα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτά που δεν εκφράζουν το νοητικό κυρίως δυναμικό τους στην τάξη, αυτά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και αυτά με αισθητηριακές βλάβες. Υπάρχουν ακόμα και  αυτά που διαφέρουν σημαντικά ως προς την έκφραση του ιδιαίτερου τους χαρακτηριστικού. Τόσο οι γονείς όσο  και οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάνε ότι η μη παράλληλη νοητική, συναισθηματική, και ψυχοκινητική  ανάπτυξη των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών επηρεάζει συνήθως άμεσα την κοινωνική τους συμπεριφορά καθώς και την αίσθηση και έκφραση των συναισθημάτων τους. Ακόμα η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει τέτοιες εκπαιδευτικές παροχές στα παιδιά αυτά έτσι ώστε το πολυδιάστατο (ακαδημαϊκό-κοινωνικό-συναισθηματικό) δυναμικό τους να βρει πεδίο έκφρασης.

 

Speaker
Tsiamis Athanasios

Διάκριση σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς: Αποτέλεσμα Ταλέντου και Προπόνησης

Στην ομιλία αυτή μελετάμε τα χαρακτηριστικά μαθητών που έχουν διακριθεί σε ελληνικούς και διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς. Για παράδειγμα εξετάζονται τα κίνητρα συμμετοχής αλλά και η επιρροή εξωτερικών παραγόντων όπως το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο κ.α. Επίσης διαπιστώνεται η εξάρτηση των επιδόσεων από τις διαθέσιμες γνώσεις, είτε από το σχολείο είτε από άλλες πηγές, από την εξάσκηση αλλά και από το ταλέντο, παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές των μαθηματικών.

Αναλύονται επίσης προτάσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη των ταλέντων των μαθητών, ενώ από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διακρίσεις είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερου ταλέντου αλλά και πάρα πολύ καλής εξάσκησης και προετοιμασίας. Κάτι που αναπόφευκτα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ταλέντο χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση δεν είναι εύκολο να καρποφορήσει.

 

Speaker
Tyrlis Ioannis

Χαρισματικοί Άνθρωποι

Χαρισματικοί Άνθρωποι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους για τις Ιδιαίτερες Ανάγκες των Χαρισματικών Παιδιών

Speaker
Dr. D. Nanopoulos

Constructing Number Sense with Gifted Students

Ο Dr. Green θα αναλύσει τα 9 στοιχεία της μεθόδους τους για την κατανόηση της έννοιας του αριθμού από χαρισματικούς μαθητές (background, 9 elements of construction of number sense) CAMMP-MATH (Comprehensive Applied Manipulative Mathematics Program).

Η Dr. Άννα Αθανασοπούλου θα παρουσιάσει video και φωτογραφίες (case studies) από τους χαρισματικούς μαθητές του σχολείου Socrates Academy charter school at Charlotte North Carolina.

 

Speaker
Dr. M. Green

Δυσλεξία- Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ) & Χαρισματικότητα: η Υπεροχή της Δημιουργικής Πολλαπλής Διαφορετικότητας

Το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα μεγαλοφυών εφευρετών, επιχειρηματιών, ηγετών και καλλιτεχνών είναι η Δυσλεξία, που είναι Θείο δώρο, μόνον όμως όταν γνωρίζουμε την ύπαρξή της και την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά. Αντιθέτως, λόγω άγνοιας επικεντρωνόμαστε μόνον στην Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα γραπτά, στην πολύ αργή ανάγνωση, στην τρομερή ανορθογραφία, στη χαμηλή σχολική επίδοση και στη κακοδιαχείριση του χρόνου.

Το σύνδρομο της ΔΕΠΥ εκδηλώνεται ως πρόβλημα Συμπεριφοράς και Αυτοελέγχου, με σοβαρές ψυχο-κοινωνικές και μαθησιακές συνέπειες. Συναποτελείται από 3 υποκατηγορίες: Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα και Υπερκινητικότητα. Τόσο η Δυσλεξία όσο και η ΔΕΠΥ οφείλονται σε βιολογικά και συνήθως κληρονομικά αίτια, ως επί το πλείστον συνυπάρχουν, διαρκούν δια βίου, παρουσιάζονται με αναλογία 4 αγόρια προς 1 κορίτσι, διεθνώς, και συνοδεύονται από ιδιαίτερη χαρισματικότητα και εφευρετικότητα.

Όταν όμως παραμένουν αδιάγνωστα και χωρίς αντιμετώπιση, δυστυχώς οδηγούν σε σοβαρά δευτερογενή ψυχο-κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, ακόμη και η κατάθλιψη. Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν-μειωθούν με την έγκαιρη διάγνωση ή καλύτερα την πρόγνωσή τους από την προσχολική ηλικία και με την κατάλληλη εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Η ομιλία θα επικεντρωθεί στα αίτια, στη συμπτωματολογία, στις προγνωστικές και διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς, καθώς και στις μαθησιακές και στις ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της δυσλεξίας και της ΔΕΠΥ. Θα τεκμηριωθεί η σχέση τους με τη χαρισματικότητα και η βιολογική της προέλευση.

Το θέμα θα παρουσιασθεί από ιατρική, ψυχολογική, εκπαιδευτική και ανθρώπινη σκοπιά.

 

Speaker
Pavlidis Georgios

Leading and Managing the Promise of a Differentiated Classroom

Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί καλωσορίζουν μια νέα ομάδα μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας τους. Κάθε δάσκαλος έχει τις ίδιες σκέψεις για το πώς θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών του και αυτή τη χρονιά. Σε αυτό το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί θα διερευνήσουν τη θεωρία και την πρακτική των διαφοροποιημένων τάξεων. Πρώτα θα μάθουν  πώς να καθοδηγούν αποτελεσματικά μια διαφοροποιημένη τάξη και στη συνέχεια πώς να διαχειρίζονται μία διαφοροποιημένη τάξη. Η εγγενής αλληλεξάρτηση του να καθοδηγείς και να διαχειρίζεσαι μία διαφοροποιημένη τάξη είναι στην καρδιά της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει μια εργαλειοθήκη των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τις προσπάθειές τους και να επιτύχουν τους στόχους τους δουλεύοντας αποτελεσματικά σε μια διαφοροποιημένη τάξη.

Speaker
Romanoff Brenda

Αντιμετωπίζοντας την έννοια της Xαρισματικότητας & του Tαλέντου στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα

Στόχος: Η αντίληψη ότι η παραδοσιακή Ελληνική τάξη μπορεί να «χρησιμοποιηθεί»  για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του δυναμικού  όλων των μαθητών

Πληροφόρηση: Η ύπαρξη ενός πλαισίου που μπορεί να εφαρμοστεί στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένου σε  συγκεκριμένες έννοιες που ήδη «χρησιμοποιούνται» τόσο στην «παραδοσιακή» εκπαίδευση όσο και στις διαφορετικές εκπαιδευτικές παροχές για τα χαρισματικά παιδιά.

Βιωματικό εργαστήρι: Ανάλογα με τον αριθμό, την βαθμίδα και τις ειδικότητες των συμμετεχόντων.

 

Speaker
Tsiamis Athanasios

Case Studies Χαρισματικών και Ταλαντούχων Παιδιών: Τι μας διδάσκουν;

Περιπτώσεις και παραδείγματα χαρισματικών παιδιών που αξιοποίησαν τις δυνατότητές τους, και παράμετροι που συνεισφέρουν στην ισορροπημένη ανάπτυξη και τη δημιουργική αξιοποίηση των ικανοτήτων των χαρισματικών παιδιών.

 

Speaker
Mariakaki Agnes

Spread the word!