Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Κοινωνικό-Συναισθηματικές Ανάγκες Χαρισματικών & Ταλαντούχων Παιδιών


Όπως όλοι μας έτσι και τα χαρισματικά/ταλαντούχα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, και να μάθουν να διαχειρίζονται και να εκφράζουν το συναισθηματικό τους δυναμικό με τέτοιο τρόπο ώστε  η προσαρμογή τους στο κοινωνικό σύνολο να είναι αποδοτική. Ποιες είναι, λοιπόν, οι κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών, και ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την έκφραση τους; Πρέπει  όλοι, όσοι  συμμετέχουν ενεργά στην διαπαιδαγώγηση τους, κυρίως γονείς και εκπαιδευτικοί, να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να αντιληφθούν την κοινωνική και συναισθηματική τους πλευρά και να την καλύψουν αντίστοιχα. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ομάδα των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών δεν είναι ομοιογενής .Υπάρχουν  χαρισματικά / ταλαντούχα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτά που δεν εκφράζουν το νοητικό κυρίως δυναμικό τους στην τάξη, αυτά που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και αυτά με αισθητηριακές βλάβες. Υπάρχουν ακόμα και  αυτά που διαφέρουν σημαντικά ως προς την έκφραση του ιδιαίτερου τους χαρακτηριστικού. Τόσο οι γονείς όσο  και οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάνε ότι η μη παράλληλη νοητική, συναισθηματική, και ψυχοκινητική  ανάπτυξη των χαρισματικών / ταλαντούχων παιδιών επηρεάζει συνήθως άμεσα την κοινωνική τους συμπεριφορά καθώς και την αίσθηση και έκφραση των συναισθημάτων τους. Ακόμα η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει τέτοιες εκπαιδευτικές παροχές στα παιδιά αυτά έτσι ώστε το πολυδιάστατο (ακαδημαϊκό-κοινωνικό-συναισθηματικό) δυναμικό τους να βρει πεδίο έκφρασης.

 

Speaker
Tsiamis Athanasios

Spread the word!