Ελληνική MENSA

Τα Χαρισματικά Παιδιά και οι Ιδιαίτερες Ανάγκες τους

Διάκριση σε Μαθηματικούς Διαγωνισμούς: Αποτέλεσμα Ταλέντου και Προπόνησης


Στην ομιλία αυτή μελετάμε τα χαρακτηριστικά μαθητών που έχουν διακριθεί σε ελληνικούς και διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς. Για παράδειγμα εξετάζονται τα κίνητρα συμμετοχής αλλά και η επιρροή εξωτερικών παραγόντων όπως το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο κ.α. Επίσης διαπιστώνεται η εξάρτηση των επιδόσεων από τις διαθέσιμες γνώσεις, είτε από το σχολείο είτε από άλλες πηγές, από την εξάσκηση αλλά και από το ταλέντο, παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν διαφορετικά σε διαφορετικές περιοχές των μαθηματικών.

Αναλύονται επίσης προτάσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη των ταλέντων των μαθητών, ενώ από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διακρίσεις είναι αποτέλεσμα ιδιαίτερου ταλέντου αλλά και πάρα πολύ καλής εξάσκησης και προετοιμασίας. Κάτι που αναπόφευκτα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ταλέντο χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση δεν είναι εύκολο να καρποφορήσει.

 

Speaker
Tyrlis Ioannis

Spread the word!